رییس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد می کنم، کرسی کارآفرینی شهرستان در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  راه اندازی شود.
محمد امین بابایی با بیان اینکه نبود و یا ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت را  از مهمترین مشکلات و چالش های علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود گفت: دانشگاهیان باید همفکری کنند و راه پیدا کنند که چگونه علم را در زمینه های مختلف وارد جامعه کرده، تا وجود آن برای جامعه ملموس باشد.
وی تاکید کرد: ایجاد کرسی های کارآفرینی در دانشگاه ها و بررسی موانع و چالش ها موجود در راه رونق کارآفرینی می تواند این خلاء و فاصله را ترمیم کرده و بهبود ببخشد و همچنین به رونق کسب و کاربیانجامد.
وی با بیان اینکه دانشگاه های نسل اول و دوم آموزش و پژوهش محور بودند، تصریح کرد: نسل سوم دانشگاه ها، کارآفرین هستند که خلا بین صنعت و دانشگاه  و جامعه را پر می کنند.
بابایی گفت: آموزش مهارت های شغلی و مدیریتی، چند ویژگی دانشگاه های کارآفرینی شامل مراکز رشد و پارک های علمی فناوری برای استفاده از ایده ها از ویژگی های دیگر این دانشگاه هاست.
رییس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  با اشاره به اینکه کارآفرینی یک هنر است گفت: قلب و شاکله کارآفرینی تشخیص نیاز ها و فرصت های جامعه و ایده پردازی  به همراه خلاقیت و نوآوری با توجه به نیازها است.
وی افزود: این کارآفرینی فقط خوداشتغالی و مشاغل خانگی نیست بلکه شناسایی فرصت ها و خطرپذیری است که منجر به کارآفرینی می شود.
مهندس محمد امین بابایی افزود: برای کارآفرینی باید منابع مختلف را برای ایجاد نقش جدید ترکیب کرد و همچنین با کشف نیازهای جدید جامعه برای رفع آن خلاقیت و نوآوری نشان داد.
.