رضا آذر دانشجوی رشته فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری ایران موفق به دریافت این تندیس شد.