فرهاد شکری فکرت دانشجوی ورودی ۹۲ رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزورای توانست در گرایش روابط بین الملل رتبه یک و گرایش دیپلماسی کشور رتبه ۵  کشوری را کسب نماید لازم به ذکر است که نامبرده در سایر گرایش های مجموعه علوم سیاسی توانست رتبه مجاز را بدست آورد.

گفتنی است بنا بر گزارشات واصله سایر دانشجویان علوم سیاسی نیز در کسب رتبه های تک رقمی رتبه آفرینی نمودند که  به محض تایید قطعی اسامی آنها اعلام خواهد شد.