ارسلان پهلوسای دانشجوی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری رتبه ۶ رشته فیزیولوژی پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت و رتبه ۵ رشته فیزیولوژی جانوری آزمون ارشد وزارت علوم را کسب کرد.