بر طبق اعلام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری نیره ابراهیمی دانشجوی این گروه آموزشی موفق به کسب رتبه ۴ در آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه شد.