کسب رتبه ۶ کنکور دکتری ۹۹ توسط دانشجوی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

هادی نیازی دانشجوی مقطع ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ی ۶ آزمون دکتری سال ۹۹ در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شد.