دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون ارشد ۱۴۰۰ خوش درخشیدند و سه رتبه تک رقمی را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رتبه های تک رقمی دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون ارشد ۱۴۰۰ عبارتند از:

۱. سیده مینا موسوی: رتبه ۲ کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی 

۲. ریحانه صادقی سمرجانی : رتبه ۲ کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۳. ساناز حقیقی: رتبه ۸ کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی

همچنین رکسانا ذاکر رتبه ۹۰ روابط بین الملل و سحر کاملی رتبه ۱۵۶ گرایش علوم سیاسی را بدست آوردند.

گفتنی است گروه علوم سیاسی در سنوات گذشته نیز رتبه های یک کشوری را از آن خود کرده و در مقایسه با دانشگاه های تراز اول کشور، این گروه تا کنون صدرنشین دانشگاههای کشور بوده و خواهد بود.