کسب عنوان قهرمانی در رشته هندبال توسط تیم دختران دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ٩ کشور

اسامی مدال آوران:

فاطمه شم آبادی
صبا سکندری
زهرا کاویانی
زهرا مرادی
میترا توکلیان
مائده مشفقی
نرگس بادپروا
یگانه کاظمی
هدیه کریمی
نرگس پاسبان
نرگس رمضانی
فرشته صبوری
مهناز مقدادی فرد
زینب باقری

سرمربی:نونا سنگ سفیدی