در اولین ارزیابی فعالیت کانون های دانشجویی همیاران سلامت جسم که در بهمن ماه سال جاری از طرف دفتر سلامت وزارت علوم انجام شد کانون همیاران بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه حکیم سبزواری در بین کانون های وابسته به مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها حائز مقام نمونه در سطح کشور شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

شایان ذکر است این کانون، کسب مقام در دهمین جشنواره رویش در سطح دانشگاه و یازدهمین جشنواره رویش در سطح کشوری را نیز در کارنامه خود دارد.