کسب مقام برگزيده و قابل تقدير از جشنواره حرکت

با اتمام هفتمين جشنواره ملي حرکت در دانشگاه شيراز، انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه حکيم سبزواري موفق به کسب يک مقام برگزيده و يک مقام قابل تقدير از جشنواره مزبور شدند.

***

به اطلاع دفتر مديريت فرهنگي دانشگاه؛

انجمن علمی مکاترونیک موفق به کسب مقام برگزیده در فعالیت های پژوهشی و

آقای محمد فرقانی موفق به کسب مقام قابل تقدیر دبیر شورای دبیران انجمن های علمی جشنواره ملي حرکت شدند.

***

کسب مقام هاي فوق را به دانشجويان پرتلاش و پرتوان دانشگاه تبريک عرض نموده، از خداوند متعال توفيق روزافزون براي ايشان مسألت داريم.