کسب مقام برگزیده و قابل تقدیر از جشنواره حرکت

با اتمام هفتمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه شیراز، انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب یک مقام برگزیده و یک مقام قابل تقدیر از جشنواره مزبور شدند.

***

به اطلاع دفتر مدیریت فرهنگی دانشگاه؛

انجمن علمی مکاترونیک موفق به کسب مقام برگزیده در فعالیت های پژوهشی و

آقای محمد فرقانی موفق به کسب مقام قابل تقدیر دبیر شورای دبیران انجمن های علمی جشنواره ملی حرکت شدند.

***

کسب مقام های فوق را به دانشجویان پرتلاش و پرتوان دانشگاه تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روزافزون برای ایشان مسألت داریم.