کسب مقام سوم بسکتبال منطقه ۳ کشور

مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۳ کشور از تاریخ ۲۰ الي ۲۲ آذر ماه  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

تیم های دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه بیرجند، دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از شرکت کنندگان در این مسابقات بودند.

تیم دانشگاه حکیم سبزواری با تلاش و همراهی مربی و بازیکنان توانست با۲ برد و ۲باخت (برد تیم های دانشگاه بیرجند و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و باخت از تیم های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود ) بعد از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود، به کسب مقام سوم مسابقات دست یابد.

تیم های اول تا سوم مسابقات

ضمن تقدير از تلاش و زحمات مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه، کسب اين موفقيت را به مربیان کوشا و اعضای پرتوان تیم بسکتبال دانشگاه؛ تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه