مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری از نائب قهرمانی تیم شنای کارکنان این دانشگاه درمسابقات شنای کارکنان منطقه ۹ کشور خبر داد.

دکتر محمد رضا شهابی کاسب با اعلام این خبر گفت: در این مسابقات که به میزبانی سمنان برگزار شد، در بخش انفرادی دکتر رسول زیدآیادی در ۵۰ متر کرال پشت موفق به کسب مقام نخست و در ۵۰ متر آزاد موفق به کسب مقام دوم شد.

وی افزود: همچنین در ۵۰ متر پروانه و ۵۰ متر قورباغه دکتر محمد رضا شهابی کاسب مقام نخست رقابت هارا بدست آورد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در رقابت های تیمی نیز تیم شنای دانشگاه حکیم سبزواری در ماده ۴×۵۰ آزاد امدادی (دکتر زیدآبادی، دکتر شهابی، محمود طوسی، حمید جوادیان) مقام نخست و در ماده ۴×۵۰ مختلط تیمی(دکتر زیدآبادی، دکتر شهابی، دکتر بنسبردی و محمود طوسی) مقام سوم رقابت ها را کسب کرد.

دکتر شهابی با اشاره به اینکه در این رقابت ها ۳۰شناگر از دانشگاه های منطقه ۹کشور شامل استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان حضور داشتند، اظهار داشت: در پایان رقابت ها با جمع بندی امتیازات تیمی و انفرادی تیم شنای کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری عنوان نائب قهرمانی این رقابت ها را کسب کرد.