🔸دانشجوی تکواندوکار دانشگاه حکیم سبزواری مدال برنز پومسه ی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را از آن خود کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه وحید رضا مسکنی دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری توانست در مصاف با ۲۵ پومسه کار از دانشگاه های سراسر کشور مقام سوم پومسه ی انفرادی مسابقات تکواندوی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور  را بدست آورد.

IMG_20160804_204420