کـارگاه ضرورت توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی

سخنران:

دکتر علی ابراهیم نژاد

دکتری مالی از دانشگاه بوستون آمریکا

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

ویـژه ی روسای دانشکده ها

مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مرکز رشد

زمان: ۸ الی ۹:۳۰ – ۲۱ خرداد

مکان: تالار همایش های بین المللی بیهقی