استقبال فرماندار ویژه شهرستان و مسئولین دانشگاه از دانشجویان نو ورود( جهت مشاهده کلیک کنید)