صحبت های مشاور رئیس دانشگاه امور بانوان:

در دوران زن،زندگی، آزادی، حضرت فاطمه چه اندیشه،دستاورد یا مبارزه ای در جهت حقوق زنان داشته ؟

الگوسازی ،حقوق زنان و مردان

مشاهده کلیپ

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/AzKRcpEJe3976L3

 پاسخگویی به شبهات

پذیرفتن روز تولد فاطمه به عنوان روز زن یعنی پذیرش کودک همسری
ببینید

کنوانسیون حقوق کودک ،تعریف از کودک
معیار سنجش، سخن و عمل حضرت زهرا سلام الله علیها است.
شرط ازدواج رسیدن به رشد است .
شما با اسوه شدن حضرت فاطمه از چه چیزی می ترسید؟
ترس از حفظ خانواده !

مشاهده کلیپ

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/snkUuWG8ym50kNW