کلیپ معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)