کمک به مردم زلزله زده غرب کشور

دانشگاهیان گرامی

نظر به مصیبت وارده به هم وطنان دراستان کرمانشاه و لزوم کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور، شورای صنفی دانشگاه جهت جمع آوری کمک های مردمی و دانشجویی به این هموطنان آماده همکاری است.
امیدوار است جامعه دانشگاهی همکاری شایسته دراین خصوص به عمل آورند وکمک ها با مدیریت صحیح وموثر به دست  هم وطنان نیازمند برسد.
شماره کارت تجارت جهت استحضار همکاران  ۵۸۵۹۸۳۱۰۳۲۵۷۷۸۰۰