سلسله وبینارهای بین المللی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری

انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه، در ادامه‌ی سلسله وبینارهای بین‌المللی، این بار به رابطه‌ی میان متن و تصویر می‌پردازد. سخنران اصلی، آقای پروفسور کوکه از فرانسه همراه با خانم دکتر شهپرراد و آقای دکتر حسین‌زاده از دیدگاهی تطبیقی، تأثیر جنبش امپرسیونیسم در نقاشی و ادبیات را در دو جلسه برخواهند رسید.