گروه محیط زیست و انجمن علمی بر گزار می کند:
سخنرانی علمی با موضوع تراریخته چیست؟ تراریخته (دستکاری ژنتیکی) برای محیط زیست و سلامت خوب یا بد؟
چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰ آمفی تئاتر شریعتیphoto_2017-02-13_13-16-38