برگزاری“بوتکمپ ملی خشت باغانه. این بوتکمپ ملی به مدت شش روز و به همت گروه مرمت و معماری و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری در عمارت باغ ترشیزی روستای باغان سبزوار برگزار شد.

در این رویداد ملی که دانشجویان رشته های مرمت، معماری و شهرسازی از دانشگاه های سراسر کشور حضور داشتند، کارگاه های کاربردی متعددی برگزار شد.

 اساتید این دوره از اساتید مطرح کشور در حوزه مرمت و معماری بودند.