دکتر عبدالحسین فریدون، مشاور وزیر علوم  صبح امروز طی بازدیدی از حوزه های مختلف دانشگاه حکیم سبزواری از نزدیک با ظرفیت ها و پتانسیل علمی و پژوهشی دانشگاه آشنا شد ایشان پس از این بازدید  در نشستی با هیات رئیسه شرکت کرد و سپس مجتمع پذیرایی چندمنظوره پردیسان دانشگاه حکیم سبزواری را افتتاح کرد.

photo_2016-11-03_13-34-55 photo_2016-11-03_13-34-50 photo_2016-11-03_13-34-42 photo_2016-11-03_13-34-33 photo_2016-11-03_13-35-13 photo_2016-11-03_13-34-00 photo_2016-11-03_13-34-14 photo_2016-11-03_13-34-04 photo_2016-11-03_13-34-10 photo_2016-11-03_14-01-33 photo_2016-11-03_14-34-40