گزارش بخش های علمی نخستین همایش ملّی سرود وسروده های انقلاب اسلامی( بامحوریت حمیدسبزواری)

۲۲ خرداد۱۴۰۱

 در دومین روز از  نخستین همایش ملّی سرود و سروده های انقلاب اسلامی درتاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، نشست علمی نخست به دبیری دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی  وبا سخنرانی پنج نفر برگزار شد. دبیر این نشست پس از سخنانی مقدماتی، سخنرانی خودرا با عنوان« آسیب شناسی ادبیات انقلاب اسلامی» آغازکرد و به بیان مولفه های ادبیات انقلاب پرداخت و آفت های که به این حوزه ها راه یافته ازجمله بحران مخاطب، ایدئولوژی زدگی، دوری از مبانی نظری، قطع ارتباط انداموار بین ادیبان وهنرمندان انقلاب با دیگران رابرشمرد و به آسیب شناسی پرداخت.

سخنران دوم این نشست ، دکتر هادی سعیدی کیاسری، شاعر و رییس کانون ادبیات ایران بود که با سخنرانی خودبا عنوان« انقلاب و مولفه های نوین برای ادبیات » به جریان های رایج درروزگار ما در چارچوب ادبیات انقلاب پرداخت. دکتر عباس محمّدیان، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سخنران بعدی این نشست در سخنرانی خودبا عنوان« جلوه های ادبیات پایداری در اشعار حمید سبزواری» ضمن بیان ویژگی های ادبیات پایداری و گستردگی این حوزه در ادبیات ایران و جهان، به بیان بازتاب مفاهیم و مولفه های ادبیات پایداری درشعرهای پیش و پس از انقلابِ حمید سبزواری پرداخت.

« مسئله یابی درادبیات آیینی» عنوان سخنرانی سخنران بعدی دکتر محموداکرامی فر، سرایندة مثنوی« باعلی گفتم و عشق آغازشد» و پژوهشگر ادبیات آیینی بود که به مسایل بنیادین در حوزة ادبیات آیینی اشاره کرد. دکتر احمدخواجه ایم، عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری درسخنرانی خود با عنوان« گلگشت حمید سبزواری درشاعران متقدم» به تاثیر پذیری این شاعراز شاعران وسرایندگان ادبیات سنتی پیش از خود و به نقش تاثیر گذار در غنای این شاعرپرداخت. سخنران پایانی این نشست دکترسید جواداحمدی، قایم مقام بنیاد بیدل دهلوی، در سخنرانی خود باعنوان« بررسی مولفه های مشترک و کاربست سیاست درادبیات در رابطه باادبیات انقلاب اسلامی» به پیوند بین ادبیات انقلاب و سیاست پرداخت.

 در بعداز ظهرهمان روز، نشست دوم از نخستین همایش ملّی سرود وسروده های انقلاب اسلامی، به دبیری دکتر علی صادقی منش، عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی  و دبیر علمی همایش برگزارشد. در آغاز، پس از صحبت های مقدماتی دبیر نشست، دکتر حسن دلبری عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی  به نقد آسیب شناسی  ادبیات انقلاب اسلامی پرداخت و به نامشخص بودن مفاهیم بنیادین در این حوزه پرداخت و وجود این گونه نابسامانی ها رادر شعرانقلاب اسلامی، امری اجتناب آمیز دانست.

سخنران بعدی این نشست، دکتر جواد جعفری نسب، شاعر و پژوهشگر ادبیات انقلاب بود که در سخنرانی خود با عنوان« رسم نظم خراسان در قصیده های حمید سبزواری» براین نکته تاکید کرد که حمید سبزواری را باید در زمره سنّتی سرایان معاصرقرار داد و به ویژه قصاید او در ادامه سنّت قصیده سرایی ادب فارسی از سبک خراسانی تا به امروز قابل بررسی است.

قصیده سرایی حمیدسبزواری می تواند یادآور توجّه قصیده پردازان مکتب بازگشت به سبک خراسانی باشد. سخنران براین نکته تاکید کرد که قصاید حمید سبزواری در نگاه اول شیفتگی زاید الوصف او را به سخنوران بزرگ سبک خراسانی و سبک آذربایجانی مانند ناصرخسرو، خاقانی، مسعود سعد و فرخی آینگی می کند و بیانگر آشنایی عمیق او با ادب کلاسیک فارسی است.

   در پایان این نشست، فریبا یوسفی، مصطفی محدث خراسانی، رضااسماعیلی و علی داوودی به خوانش سروده های خود پیرامون ادبیات انقلاب  و حمید سبزواری و مفاهیم آیینی پرداختند.

 

 

 

گزارش تصویری نشست های علمی تخصصی همایش ملی سرود و سرودهای انقلابی، بزرگداشت پدر شعر انقلاب