گزارش صداوسیما از برگزاری یادواره ی شهید ابراهیم هادی و آیین وداع با شهید عالیقدر حمیدرضا الداغی در دانشگاه حکیم سبزواری