گزارش صداوسیما از مسابقات انتخابی تیم ملی دارت دانشجویان دختر در دانشگاه حکیم سبزواری