آموزش عالی ایران در ۸ سال گذشته از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌ ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه حکیم سبزواری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی لینک زیر به محتوای گزارش دست یابند.

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه حکیم سبزواری( مشاهده)