مدیر امور بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: گسترش دیپلماسی علمی از جمله اولویت ها و سیاست های دانشگاه حکیم سبزواری است.
دکتر مهدوی در حاشیه برگزاری سخنرانی اساتید دانشگاه پاریس ۱۳ در دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی، آینده ارتباط میان این دانشگاه و دانشگاه پاریس ۱۳ را روشن توصیف کرد و گفت: آمادگی داریم که همکاری های علمی بین المللی با این دانشگاه اروپایی را بیش از پیش گسترش دهیم.
مدیر امور بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تدوین و تنظیم قرادادی جهت برگزاری دوره ی مشترک آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ایرانی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۴، ادامه داد: به دنبال اجرایی کردن تفاهم نامه ی همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و پاریس ۱۳ در جهت معنابخشی به ارتباطات بین المللی هستیم.
وی افزود: امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین المللی، گسترش مراودات علمی با دانشگاه های معتبر جهان و جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف از جمله اهدافی است که دانشگاه حکیم سبزواری دنبال می کند.
 دکتر مهدی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال رایزنی با چند دانشگاه معتبر اروپایی جهت انعقاد قرارد همکاری های علمی بین المللی هستیم