تغییرات در الگوی کسب و کار و لزوم شکل گیری مراکز علم و فناوری در جهت ایجاد دانشگاه های نسل سوم یعنی دانشگاه های کارآفرین، موجب شد تا ایجاد و توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اولویت برنامه ریزی توسعه وزارت علوم و فناوری ها قرار گیرد.
در همین راستا مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۲ و بر اساس مأموریت اصلى مراکز رشد که ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهاى دانش‌بنیان است، راه اندازی شد و توانست با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى کند به طوری که هم اکنون این مرکز با وجود تعداد زیادی هسته های دانش بنیان و فناور توانسته است در جهت رسالت خود که حمایت از شرکت های نوپای فناور ایجاد اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی و بهبود وضعیت صنعتی کشور از طریق تزریق ایده های نوی دانش محور به آن و در نتیجه افزایش توان رقابت است درخشان ظاهر شود.
شرکت مزرعه مروارید دشت جوین یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری از زمانی که تحت حمایت مرکز قرار گرفته علاوه بر فروش یک میلیارد ریالی محصولات خود در سال ۱۳۹۵ توانسته است دو قرارداد مهم را با شرکتهای داروسازی سیمرغ عطا و شرکت تعاونی زیست فناور کوشای یزد در جهت تهیه عصاره های گیاهی منعقد کند. در ادامه مصاحبه ای با مدیر عامل و آشنایی با رمز موفقیت این شرکت داشته ایم که از نظر خواهید گذراند.
🔺۱ – با سلام خودتان را معرفی بفرمایید(به همراه معرفی ایده محوری خود) و از سابقه حضور خود در مرکز رشد دانشگاه حکیم بفرمایید؟
دکتر هادی زرقانی مدیر عامل شرکت مزرعه مروارید دشت جوین هستم.شرکت مزرعه مروارید دشت جوین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ بــا هــدف طراحــی، فرمولاســیون و تولیــد انــواع فرآورده های گیاهی آغــاز نمــود. از آن ســال تاکنــون ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از دانــش و تــوان بــالای متخصصیــن خــود موفــق بــه طراحــی و تولیــد بیــش از ۵ نوع فرآورده گیاهی گردیــد کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب صاحبــان صنعــت مواجــه گشــت. اما آنچه که این شرکت را متمایز از سایر شرکت های فعال در این حوزه می کند دستیابی به هدف اصلی و در واقع همان ایده محوری این شرکت یعنی فرآوری گیاهان دارویی ارگانیک با استفاده از روشهای نوین است.اسـتفاده از فناوری¬هـای نویـن در هدف گـذاری اقتصـاد و تجـارت در دنیـا یکـی از رویکردهایـی اسـت کـه میتوانـد راهگشـای بسـیار خوبی بـرای آینـده پژوهـی در هر علـم و صنعـت رو به رشـدی باشـد.
محققین شرکت مزرعه مروارید بر این باورند که با استفاده از روشهای نوینی همچون فناوری نانو بتوانند مواد موثره گیاهی را به صورت نانوکپسول شده تهیه و به بازار عرضه کنند. در همین راستا، به منظور بهره گیری از حمایت های مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری درمهر ماه سال ۱۳۹۵ به عضویت این مرکز درآمده و تحقیقات و مطالعات خود را آغاز نموده ایم.
🔺۲- لطفا برایمان از موفقیت هایی که در دوران حضور خود در مرکز رشد به دست آورده اید بفرمایید؟
– از زمانی که این شرکت تحت حمایت مرکز قرارگرفته علاوه بر بهره مندی از دفتر کاری در مرکز رشد و کلیه ملزومات اداری شرکت موفق شد تا محصولات اولیه خود که شامل عصاره های مایع و پودر است را با کیفیت بالا تهیه و به مرحله تجاری سازی رسانده و با برند دکتر زرقانی وارد بازار کند و نیز تحقیقات جامعی را نیز در تهیه نانوکپسول های گیاهی داشته و موفق به تهیه نمونه های اولیه آزمایشگاهی آن شد.
🔺۳ – مزیت اسقرار در مرکز رشد برای شرکت شما چه بوده است؟
– یکی از مهمترین مزایای استقرار در مرکز رشد برای شرکت مزرعه مروارید افزایش اعتبار این شرکت به واسطه حمایت مرکز از محصولات آن می باشد. همچنین افزایش انگیزه محققین این شرکت برای افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصولات با استفاده از روشهای نوین از دیگر مزایای آن است.
🔺۴ – میزان فروش محصولات خود را بیان نمایید و آیا در حال حاضر نیز قرادادی دارید؟
– میزان فروش عصاره های گیاهی در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال تجاری این شرکت در حدود یک میلیارد ریال بوده است و با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای این نوع فرآورده های گیاهی پیش بینی می شود در سال جدید میزان فروش این شرکت حداقل به دو برابر افزایش یابد. این شرکت همچنین موفق شده تا دو قرارداد مهم را با شرکتهای داروسازی سیمرغ عطا و شرکت تعاونی زیست فناور کوشای یزد در جهت تهیه عصاره های گیاهی منعقد کند.

🔺۵ – چند نفر اشتغالزایی در این ایده محوری صورت پذیرفته است؟
– در حال حاضر ده نیروی کاری به طور مستقیم و بیست نفر به طور غیر مستقیم در این شرکت مشغول به کار هستند. علاوه بر این افراد، سه محقق و پژوهشگر به طور پاره وقت در راستای رسیدن به هدف اصلی که همان تهیه نانوکپسولهای گیاهی می باشد در حال تحقیق، مطالعه و کار در آزمایشگاه هستند.

🔺۶ – مرکز رشد را در یک جمله توصیف کنید؟
– به نظر من مراکز رشد در واقع پیوند دهنده علم به عمل است. در این مرکز ایده های خلاقانه و نوآورانه متفکران ما می تواند شکوفا شده و به عرصه اجرا و تجاری سازی برسد.