یادکردی از شهدای منسوب به خانواده دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

جهت مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/I1py4BOh1OTa9XG

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/YkrXlF02h6Xk787