یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز هیات امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.