یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن 

۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سبزواری

سایت همایش