دهمین جلسه کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه حکیم سبزواری با حضور کلیه اعضا و در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشهای دانشگاه ١۶ مصوبه در زمینه های مختلف بررسی و تصویب شد.
همچنین اعضاء کمیسیون دایمی تشکر ویژه خود را از پیشرفت های دانشگاه ابراز نمودند.