در اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات عالی شهرستان سبزوارکه به میزبانی معاونت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه ناظربر خوابگاه های غیر دولتی و دکتر علی رضا انتظاری معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر شورای نظارت و ارزیابی شهرستان با اکثریت مطلق آراء انتخاب شدند.

گفتنی است اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات عالی شهرستان سبزوار در راستای دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداراه خوابگاه های  دانشجویی غیر دولتی دانشگاه ها و موسست آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم  برگزار شد.

لازم به یادآوری است شورای نظارت و ارزیابی وظیفه نظارت و ارزیابی خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی، صدور مجوز تاسیس خوابگاه، درجه بندی خوابگاه های غیر دولتی، تعیین میزان ودیعه  واجاره بهاء سالیانه، تایین حداقل و حداکثر ظرفیت لازم برای خوابگاه ها و انجام هماهنگی با صندوق رفاه دانشجویان در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم را بر عهده دارد.