آیین پیش دانشگاهی دانشجویان نوورود دانشگاه حکیم سبزواری

زمان: پنجشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸، ساعت ۸صبح

مکان:مجتمع آموزشی علوم انسانی