با حکم  دکتر جواد حدادنیا رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر سیروس سالمی به عنوان عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه به مدت یکسال منصوب گردید.

حکم این انتصاب به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتر سیروس سالمی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با همفکری و بهره گیری از نظرات سایر اعضاء در جهت پیشبرد اهداف شورا موفق باشید.

جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه