مقاله عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی چاپ شد.

مقاله دکتر سکینه کاظمی نورعینی عضو هیات علمی گروه  زیست شناسی تحت عنوان:
Selectivity of major isoquinoline alkaloids from Chelidoniummajus towards telomeric G-quadruplex: A study using a transition-FRET (t-FRET) assay
در مجله(IF=5.08, 2015)BiophysicaBichemicaActa- General Subjects از انتشارات Elsevier و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه تخصصی مربوطه می باشد. مقاله مزبور حاصل یک همکاری بین المللی بوده و روش جدیدی را در مطالعه میانکنش بین مولکول های دارو و DNA ارائه می دهد.
 
لینک مقاله:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416517301460