شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۳۰صفحه منتشر شد.
در این شماره می خوانید: با خبرنگاران، در مسیر توسعه، رویداد، گزارش، پویایی در عرصه فرهنگ، برای ریزترین ذرات، با استادان، نجات یک میراث، بنیان رشد، انتصابات، با دانشجویان و پویایی عمرانی…
جهت مشاهده این شماره می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.hsu.ac.ir/doc/newsletter/newsletters96-8.pdf