✅انجمن علمی عمران برگزار می کند

🔹همایش تئوری زندگی و عمران

با حضور دکتر گریگوریان

🔹سه شنبه ۱۶ آبان ماه ساعت ۸/۳۰،سالن استادشریعتی

💠حضور برای عموم دانشجویان آزاد است