دفتر همکاری علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

کارگاه آموزشی شیوه های دارورسانی هوشمند در درمان سرطان

مدرس کارگاه: دکتر فرشید صفات

استاد دانشگاه برادفورد انگلستان

زمان: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ۱۲/۳۰

مکان: سالن همایش های بین المللی بیهقی