مقاله دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان

Introducing a novel optimized Dual Fuel Gas Turbine (DFGT) based on a 4E objective function

در ژورنال بین المللی Journal of Cleaner Production منتشر شد. این مجله دارای IF=5.651  و جزو مجلات ۱۰ درصد برتر در زمینه علوم محیطی  و دارای رتبه  Q1 در نشریات علمی است.

در این پژوهش یک توربین گاز با سوخت ترکیبی شامل گاز طبیعی و بیوگاز طراحی و براساس شاخص های مصرف انرژی، آلایندگی زیست محیطی و پارامترهای اقتصادی شرایط بهینه آن تعیین گردیده است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261832852X