با توجه به نقش پیشگیرانه و آموزشی تربیت بدنی و ورزش و حفظ سلامت جسمانی برای جلوگیری از اثرات    کم تحرکی  و مقابله با ویروس کرونا، در راستای شعار “در خانه می مانیم و ورزش می کنیم” و در ادامه برنامه های ارسالی  از طریق کمپین “منهای کرونا، ایمنی با ورزش”   فایل کاربردی “ارگونومی شغلی کار با رایانه”  با رویکردشیوه های صحیح استفاده از رایانه و تمرینات اصلاحی ارائه می گردد.

لینک دسترسی به فایل

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/nVbwbhPWptUaUcc