در همكاري مشترك دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی دانشگاه حكيم سبزواري با دانشگاه Regensburg آلمان و موسسه ICSM فرانسه، مقاله با عنوان

 ?Hofmeister versus Neuberg: is ATP really a biological hydrotrop

در مجله معتبر بین المللی “Cell Reports”که توسط انتشارات سل (Cell Press) منتشر می شود، چاپ شد. این مجله همزمان در موسسه انتشاراتی الزویر Elsevier نیز چاپ می شود.

اين مقاله به همت دکتر علی خوش سیما طی فرصت مطالعاتی آلمان و زیر نظر پروفسور Werner Kunz و پروفسور  Dominik Horinek از دانشگاه رگنزبورگ آلمان و همکاران ایشان و با همکاری دکتر Max Hohenschutz از موسسه ICSM فرانسه به چاپ رسيده است.

 در این مقاله مکانیزم برهم کنش آدِنوزین تری فسفات (Adenosine triPhosphate (ATP)) روی پروتئین ها و پلی پپتیدها به کمک داده های آزمایشگاهی تجربی و مدلسازی MD بررسی شده است. این مقاله در واقع پاسخی بر ادعای اثر ATP بر روی پروتئین ها به عنوان هایدروتروپ بیولوژیک (biological hydrotrope) است که ATP می تواند به کمک فرایند هایدروتروپی از تجمع پروتئین و لخته شدگی آن جلوگیری کند و به عنوان یک بازدارنده بیماری آلزایمر استفاده شود. در این مقاله، نشان داده شده است که فعل و انفعالات منجر به دو پدیده فوق الذکر کاملاً متفاوت از هایدروتروپی است.

مقاله فوق از لینک زیر قابل دانلود است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266638642100028X