جهت مشاهده فراخوان پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری (بدون آزمون)  

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر روی اینجا کلیک کنید.