آقای علیرضا  عباسی صدر عضو هسته گزینش دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو برتر هسته های گزینش دانشگاه های سراسر کشور برگزیده شد.

نشست سراسری گزینشگران هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها با حضور معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت علوم، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مراسم ۳۹ نفر از گزینشگران شامل مدیران، دبیران و کارشناسان هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند که آقای علیرضا  عباسی صدر عضو هسته گزینش دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو برتر هسته های گزینش دانشگاه های سراسر کشور برگزیده و تقدیر شد.