طرح آسیب شناسی مصوبات شورای شهر سبزوار توسط دکتر موسی حکیمی صدر عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب قرارداد فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه با فرمانداری شهرستان سبزوار انجام شد.

در این رابطه گفتگویی با ایشان انجام داده ایم که در زیر آمده است.

*لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

موسی حکیمی صدر هستم. عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

*در رابطه با فرصت مطالعاتی که جدیدا به پایان رسانده اید توضیحاتی بفرمایید.

فرصت مطالعاتی ۶ ماهه ارتباط با جامعه و صنعت بنده با فرمانداری شهرستان سبزوار تحت عنوان آسیب شناسی مصوبات شورای شهر در بازه زمانی ۱۵ /۴ / ۱۴۰۰ تا ۱۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ انجام شد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به سمت نظام غیر متمرکز سیاسی رفته‌اند در ایران نیز شوراهای اسلامی در راستای تحقق نظام غیر متمرکز سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده اند با وجود مزایای متعددی که نظام سیاسی غیرمتمرکز دارد اما در کشور ما موانعی بر سر راه تحقق اهداف شورای شهر و نیل به مزایای نظام سیاسی غیر متمرکز وجود دارد.

این طرح پژوهشی با عنوان پیشنهادی فرماندار وقت سبزوار  مهندس علوی مقدم به سرانجام رسید. این پژوهش با استفاده از برخی منابع کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه با مسئولین شهری انجام پذیرفت.

در پایان به عنوان نتیجه کار می‌توان بیان کرد موانعی که بر سر راه اهداف شوراهای شهر وجود دارد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند دسته اول موانعی که بیرون از ساختار شوراها وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از موانع حقوقی وابستگی مالی شوراها تمرکز حاکمیت عدم ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات شورا و بی تفاوتی شهروندان

دسته دوم موانعی هستند که از درون مانع تحقق اهداف شوراها می شوند که مهمترین آنها عبارتند از ناآگاهی از قوانین و مقررات خودمحوری برخی از اعضای شورای شهر سیاست زدگی برخی از اعضای شورای شهر و همچنین نداشتن تجربه کار شورایی دوشغله بودن عدم تخصص کافی عدم استفاده صحیح از امکانات ارتباطات ناکافی بین اعضای شورای شهر و متخصصان عدم آشنایی با اخلاق حرفه‌ای رانت خواری و فساد مالی نیز از جمله عواملی است که از درون مانع تحقق اهداف شوراها می شود

*در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

هر یک از این موانع نیاز به راهکاری خاص برای رفع دارند که در این فرصت مطالعاتی و مقاله مستخرج از آن این راهکارها مطرح شده است. امید آن که با به کار بستن تحقیقات علمی در کشور شاهد بالندگی و شکوفایی در همه اجزاء اجرایی کشور باشیم انشاءالله.