بازخوانی سرود “سلام فرمانده”

توسط فرزندان خانواده دانشگاهیان حکیم سبزواری

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)

جهت مشاهده کلیپ کلیک کنید