هفدهمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

بیست و هشتم خرداد لغایت سوم تیرماه ۱۴۰۱(کلیک کنید)

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)