دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی زبان و ادبیات فارسی دکتری
۲ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی دکتری
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۴ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۵ پژوهش علوم اجتماعی ———— علوم تربیتی کارشناسی ارشد
۶ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
۷ زبان و ادبیات فرانسه ———— زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
۸ زبان و ادبیات انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
۹ زبان و ادبیات فرانسه ———— زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی
۱۰ روانشناسی ———— علوم تربیتی کارشناسی
۱۱ زبان و ادبیات فارسی ———— زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
۱۲ علوم تربیتی ———— علوم تربیتی کارشناسی
۱۳ علوم سیاسی ———— علوم سیاسی کارشناسی