گروه زیست شناسی دانشگاه با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی و انجمن علمی زیست شناسی برگزار می کند

کارگاه آشنایی با اصول ابتدایی و تکمیلی Power Point، Word، Excel

برای پژوهشگران

مهلت ثبت نام ۲۴ آبان ماه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegwCWL1chucT3xO192aU9hog0DE18WYSTV__EkK9f8lprnSA/viewform